Bestuivingsreglement 2023

Algemene voorwaarden bij het plaatsen van bijenvolken bij:
Fruitteelt, Zaadteelt, Sierteelt, Groenteteeltgewassen; in open veld en onder glas of kunststof tunnels.

Art.1. Geldigheidsduur

Deze voorwaarden gelden voor het jaar 2023 en kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. Afwijkingen in redelijkheid moeten mogelijk zijn bij plaatsing van bijenvolken (onder glas) buiten het bijenseizoen.

Art. 2. Kwaliteit van de bijenvolken en kasten/korven

Bijenvolken moeten een leggende koningin hebben, broed in alle stadia en voldoende voer.
Een volk in het open veld moet in het begin van de bloei minimaal 8 ramen bezetten en tenminste een broed- en honingkamer hebben.
In kassen en tunnels moet een volk bij het plaatsen zes ramen bezetten; in specifieke situaties kunnen andere afspraken worden gemaakt (zie voorkant overeenkomst).
Volken onder glas of kunststof tunnels moeten voldoende sterk zijn voor het oppervlak en bij aanbevolen condities actief vliegen.

Art. 3. Verplichtingen van de bijenhouder

De bijenhouder plaatst binnen 48 uur op verzoek van de teler het overeengekomen aantal volken (gefaseerde plaatsing in overleg).
De bijenhouder verwijdert binnen 48 uur op verzoek van de teler het aantal geplaatste volken (gefaseerde verwijdering in overleg).
De bijenhouder zorgt zelf voor vervoer en plaatsing van de bijenvolken
De bijenhouder controleert regelmatig (1 x per 14 dagen) de kwaliteit van zijn volken. Voldoet het volk niet aan de eisen dan dient de imker dit te herstellen (zie art.6).
De bijenhouder zal op verzoek van de teler z.s.m. maar in ieder geval binnen 24 uur, de situatie ter plekke bekijken indien de bestuiving niet in overeenstemming is met de verwachtingen.

Art. 4. Verplichtingen van de teler

De teler wijst in overleg met de bijenhouder een standplaats aan voor de bijenvolken, minimaal 50cm hoog, goed bereikbaar en hij stelt een vervoermiddel naar de standplaats beschikbaar.
De teler draagt er zorg voor, in overleg met de bijenhouder, dat er voldoende ruimte is om een aantal volken bij elkaar te plaatsen.
De bijenvolken mogen zonder overleg met de imker niet worden verplaatst of gesloten.
De teler draagt er zorg voor dat de bijenvolken geen schade of hinder ondervinden van huisdieren of vee.
De teler past geen handelingen toe, die schadelijk zijn voor bijen en broed. De teler is gehouden alle aanwijsbare schade te vergoeden.
Het plaatsen van een “bee-booster” gebeurt in overleg met de bijenhouder.
Zonder overleg worden geen andere bijenvolken in een straal van 100 meter geplaatst.
De teler zal de overeengekomen bestuivingvergoeding binnen 30 dagen, na uitreiking van declaratie, voldoen.
De teler is aansprakelijk voor eventuele schade die door bij hem geplaatste bijen aan derden wordt toegebracht, conform de regeling in art. 6.3.2.10 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW).

Art. 5. Vergoedingen

Voor plaatsing in open veld geldt een vergoeding van 70 euro per volk, per gewas, per 3 weken of minder. Bij verlenging van de plaatsing geldt een toeslag van 3,00 euro per dag.
Voor plaatsing onder glas of kunststof geldt een vergoeding van 5,50 euro per dag
De transportkosten van de volken worden vergoed met 0,30 euro per km. 

Art. 6. Geschillen

Voor technische adviezen kunnen de teler en de imker gezamenlijk of afzonderlijk zich terzijde laten staan door het bestuur van de. Nederlandse Bestuivingscommissie en bemiddeling in bijen.

Art. 7. Schadevergoedingen

Indien een van de onderscheiden partijen, handelt in strijd met een of meerdere voorwaarden in dit reglement opgenomen, en de wederpartij hierdoor wordt benadeeld of schade ondervindt, zal volledige vergoeding van de kosten aan de benadeelde moeten plaatsvinden.
De teler kan nimmer aanspraak maken op een vergoeding door de bijenhouder m.b.t. schade voortvloeiende uit oogstderving.